ECPA - Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.

Španělská 2
Praha 2
120 00

Tel: +420 221 628 330

Služby pro zadavatele

Naše společnost poskytuje konzultace a kompletní přípravu a organizační zajištění celého průběhu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o zajištění především následujících činností:

 • zpracování zadávacích dokumentací,
 • návrh hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek a/nebo jejich konzultace,
 • zpracování formuláře Oznámení o zakázce a jeho zveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • kompletace a rozmnožení zadávacích dokumentací, předání zadávacích dokumentací uchazečům,
 • zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci a textu oznámení zadávacího řízení a zajištění jejich doručení uchazečům, kteří si odebrali zadávací dokumentaci,
 • zpracování a rozeslání oznámení k účasti na jednání hodnotících komisí,
 • vypracování a zajištění čestných prohlášení pro členy, náhradníky členů a účastníky jednání hodnotících komisí,
 • organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami uchazečů, vč. řízení hodnotící komise,
 • sepsání protokolu otevírání obálek s nabídkami vč. všech náležitostí a příloh,
 • organizační zajištění průběhu posouzení a hodnocení nabídek,
 • rozbor nabídek uchazečů, ověření kvalifikačních kritérií a dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky,
 • zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise vyřazuje z další účasti v zadávacím řízení,
 • zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vč. tabulky bodového hodnocení nabídek,
 • vypracování rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči, zajištění rozeslání,
 • zpracování a zajištění zveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky v informačním systému a Úředním věstníku Evropské unie
 • vypracování písemné zprávy zadavatele,
 • v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování formuláře Zrušení zadávacího řízení a zajištění zveřejnění formuláře v informačním systému,
 • předání veškeré dokumentace z průběhu veřejné zakázky,
 • případná komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Poskytování odborných konzultací:

V případě podání námitek či návrhů ze strany stěžovatelů aktivně spolupracujeme se zadavatelem:

 • při zpracování písemného rozhodnutí o námitce stěžovatelů,
 • při zpracování vyjádření zadavatele k podanému návrhu,
 • při řešení návrhu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Dále zajišťujeme také:

 • přípravu a průběh veřejných soutěží o návrh dle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • přípravu a průběh veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • přípravu a průběh soutěží dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • přípravu a průběh soutěží dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Spolupráce s advokátní kanceláří:

 • při přípravě návrhů smluv, které jsou součástí zadávacích podmínek výběrových řízení,
 • při zpracování písemného rozhodnutí o námitce stěžovatelů,
 • při zpracování vyjádření zadavatele k podanému návrhu,
 • při řešení návrhu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.